HAIKU TO KISAKO

HAIKU PARA KISAKO
HAIKU POUR KISAKO
HAIKU TO KISAKO
紀佐子への俳句
Casimiro DE BRITO           カジミーロ・ド・ブリトー

page001page002page003page004page005